P&V Verzekeringen C.V.
Koningsstraat 151 – 1210 Brussel
Tel 02/250 91 11 – Fax 02/250 95 67
Bank 877-7939404-64
BTW BE 0402.236.531 RPR Brussel
Onderneming erkent onder de code 0058
www.pv.be

Wettelijke disclaimer

De verstrekte informatie en aanbevelingen (‘Informatie') op deze server www worden u te goeder trouw aangeboden.
Deze site bevat hoofdzakelijk informatie met betrekking tot vacante functies binnen de verschillende verzekeringsentiteiten van de groep P&V en meer bepaald binnen P&V Verzekeringen C.V.B.A.en VIVIUM N.V. 

Daarnaast wordt ook informatie gegeven over de functies van zelfstandig adviseur in hoofd- en in bijberoep.

Cookies

Om de startpagina van uw voorkeur te bewaren, maakt P&V Verzekeringen gebruik van cookies. Dit zijn minibestandjes die op de harde schijf van uw computer worden bewaard. Deze bestandjes bevatten geen persoonlijke informatie, ze beschadigen uw computer niet en geven niemand toegang tot uw persoonlijke files. Ze dienen enkel om uw voorkeurinstellingen te bewaren en maken een vlotter bezoek aan de website mogelijk. U kunt zich tegen het gebruik van cookies wapenen door de configuratie van uw navigatiesoftware aan te passen. Noteer evenwel dat het feit cookies te weigeren u kan verhinderen toegang te krijgen tot sommige functionaliteiten van de website.

De informatie die voorkomt in de website wordt geacht correct te zijn op het ogenblik dat u ervan kennis neemt. P&V Verzekeringen of haar filialen en verbonden ondernemingen staan evenwel niet in voor het exhaustieve karakter en de juistheid van deze informatie. U draagt ten volle de risico's die het geloof dat u eraan hecht, inhoudt.

Deze gegevens worden u verstrekt op voorwaarde dat u of elke andere persoon die deze ontvangt het belang ervan zou kunnen nagaan voor een welbepaald doel alvorens ze te gebruiken. In geen geval zullen P&V Verzekeringen noch haar filialen en verbonden ondernemingen aansprakelijk zijn voor schade die eventueel voortvloeit uit het geloof dat aan deze gegevens wordt gehecht, uit het gebruik ervan of uit het gebruik van een product waarnaar zij verwijzen. Deze gegevens mogen niet worden beschouwd als aanbevelingen voor het gebruik van gegevens, producten, procedures, materialen of formuleringen die in strijd zouden zijn met een octrooi, een copyright of een gedeponeerd merk.

P&V Verzekeringen en haar filialen en verbonden ondernemingen wijzen elke uitdrukkelijke of impliciete aansprakelijkheid af indien het gebruik van deze gegevens in strijd zou zijn met een octrooi, een copyright of een gedeponeerd merk.
P&V Verzekeringen en haar filialen en verbonden ondernemingen verwerpen formeel elke interpretatie die ertoe zou strekken de inhoud van hun websites te vereenzelvigen met een aankoopofferte of met het aanzetten tot het verwerven van aandelen of andere, al dan niet beursgenoteerde roerende waarden van P&V Verzekeringen, van een van haar rechtstreekse of onrechtstreekse filialen of van haar verbonden ondernemingen.

In geen geval verbinden P&V Verzekeringen noch haar filialen en verbonden ondernemingen zich ertoe om de gegevens die via internet of hun webservers worden verspreid te updaten of te corrigeren. Tevens behouden P&V Verzekeringen en haar filialen en verbonden ondernemingen zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder verwittiging de inhoud van hun websites te wijzigen of te corrigeren.

De vennootschappen van de groep P&V Verzekeringen hebben een eigen wettelijk bestaansrecht en beschikken over een autonome rechtspersoonlijkheid, maar op deze website worden de woorden ‘P&V Verzekeringen', ‘groep' of ‘wij' soms gebruikt om het geheel van vennootschappen aan te duiden van de Groep P&V Verzekeringen of wanneer het niet noodzakelijk is om één welbepaalde vennootschap van de Groep te identificeren.

Intellectuele eigendomsrechten

  • Auteursrechten
    Alle gegevens op deze webserver (documenten vervat in de website, alsmede alle elementen die voor de website vervaardigd werden) zijn eigendom van P&V Verzekeringen of haar filialen en verbonden ondernemingen en zijn onderworpen aan de wetten die het auteursrecht beschermen zodra zij op deze webserver ter beschikking van het publiek worden gesteld. Kopieën van documenten vervat in deze website kunnen enkel genomen worden ter informatie en uitsluitend voor strikt privégebruik. Niemand verkrijgt enige licentie noch enig ander recht dan dat om de website te raadplegen in het kader van de intellectuele eigendomsrechten. De reproductie van documenten van de website is toegestaan voor uitsluitend informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik: elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.
  • Onderscheidende tekens
    Behoudens andersluidende vermelding, zijn de firmanaam, de logo's, producten en merken vermeld op deze website (producten ® en TM) eigendom van P&V Verzekeringen. Zij mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van P&V Verzekeringen.

Hyperlinks

P&V Verzekeringen en haar filialen wijzen formeel elke aansprakelijkheid af betreffende de inhoud van websites waarnaar zij hyperlinks aanbieden. Deze hyperlinks worden als dienst aangeboden aan de gebruikers van de website van P&V Verzekeringen of van de websites van haar filialen en verbonden ondernemingen. De beslissing om de hyperlinks te activeren berust uitsluitend bij de internetgebruikers.

Aansprakelijkheid

P&V Verzekeringen kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch wettelijk noch contractueel, voor eventuele schade opgelopen ingevolge het gebruik van de website, behoudens ingeval van bedrog of zware fout. De website en al zijn gevolgen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil met betrekking tot de website en zijn gevolgen. De informatie en het aanbod van producten en diensten richten zich enkel tot de in België gevestigde bezoekers. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander land, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, zo niet, van verder bezoek af te zien. Deze disclaimer kan door P&V Verzekeringen worden gewijzigd. U doet er daarom goed aan deze tekst geregeld opnieuw te consulteren.