Dit beleid is opgesteld conform de geldende privacyregelgeving en meer bepaald conform de Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).

De maatschappij P&V Verzekeringen cvba (hierna ‘P&V’, ‘we’ of ‘wij’ genoemd), met maatschappelijke zetel in België, Koningsstraat 151, 1210 Sint-Joost-ten-Node, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0402.236.531, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens voor de hierna vermelde doeleinden.

P&V is uw gesprekspartner en garandeert tegenover alle toezichthouders de naleving van de regelgeving betreffende de verwerking van uw gegevens. P&V bepaalt de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, de middelen die daarvoor worden ingezet en alle kenmerken van de verwerking, zoals uitgelegd in dit beleid.

Welke gegevens verwerkt P&V?

P&V verzamelt en verwerkt enkel de gegevens die de sollicitant meedeelt en de gegevens waarvan wij kennis krijgen via persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail met of van de sollicitant.


P&V verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten. Indien in een specifieke situatie toch gevoelige informatie over een sollicitant zou worden verzameld, vragen wij hiervoor de schriftelijke toestemming van de sollicitant.
 

Wij verzamelen en verwerken de gegevens van sollicitanten die toepasselijk, relevant en niet overbodig zijn voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

U vindt hierna de niet-exhaustieve lijst van categorieën en voorbeelden van gegevens die wij kunnen verwerken.

Contactgegevens: Naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

Algemene persoonlijke informatie: Leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat (gezinssamenstelling) en nationaliteit

Studies en opleidingen, beroep: Academisch curriculum, beroepservaring, huidige betrekking, inkomen, functie lidmaatschap / deelname aan beroepsverenigingen

Op welke grond en voor welke doeleinden verwerkt P&V uw gegevens?

Persoonsgegevens die de sollicitant verstrekt aan P&V (hierna ook “verantwoordelijke voor de verwerking”) en die eventueel worden geregistreerd in de loop van de huidige of een latere sollicitatieprocedure, worden verwerkt in het kader van een sollicitatie, op verzoek van de sollicitant en met het oog op een eventuele contractuele arbeidsrelatie.
 

Sollicitanten hebben toegang tot hun profiel, waar zij gegevens kunnen wissen, uploaden en bewerken.
 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de voornoemde doeleinden en enkel voor de tijd die nodig is om die doeleinden te verwezenlijken. Als alle doeleinden met betrekking tot uw gegevens verdwijnen, en de archiveringsperiode is verstreken, schrappen of anonimiseren wij uw gegevens.

P&V bewaart uw gegevens gedurende 1 jaar na sollicitatie.

Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens?

P&V neemt concrete maatregelen om uw gegevens te beveiligen

P&V beschermt uw gegevens die onder haar toezicht staan overeenkomstig de strikte normen die in de beleidslijnen en procedures van de P&V Groep zijn vastgelegd.

Afhankelijk van concrete situaties en de risicobeoordeling nemen wij technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om de toegang, het verlies of de ongepaste verspreiding van uw gegevens te vermijden en op te sporen. Encryptie, antivirussoftware, firewalls, toegangscontroles, een strenge selectie van het personeel en onze leveranciers zijn hiervan enkele voorbeelden.

Beperkte toegang tot uw gegevens binnen P&V

P&V geeft enkel toegang tot uw gegevens aan bepaalde personen op basis van hun activiteiten en uitsluitend indien die gegevens relevant zijn voor de uitvoering van hun taken.

In de arbeidsovereenkomst van het personeel en in de contracten van verwerkers is de naleving van de professionele geheimhoudingsplicht opgenomen. Bovendien dienen zowel de personeelsleden als de verwerkers het integriteitsbeleid van P&V na te leven evenals de veiligheidsvoorschriften om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

Schending van de informatiebeveiliging van P&V

Bij een toevallige of onrechtmatige schending van de beveiliging die de vernietiging, het verlies, een wijziging, een niet-toegelaten verspreiding of toegang tot uw gegevens tot gevolg hebben, zal P&V alles in het werk stellen om de oorzaak van die schending te identificeren en passende herstelmaatregelen te nemen.

Overeenkomstig de regelgeving zal P&V u in bepaalde gevallen inlichten over dat incident en het aan de Gegevensbeschermingsautoriteit meedelen.

Wat zijn uw rechten?

Als gegevens die u toebehoren worden verwerkt, dan hebt u rechten.

Hierna vindt u meer uitleg over elk van die rechten evenals informatie over hoe u ze kunt uitoefenen.

Toegangsrecht

U kunt te allen tijde vragen om een kopie van uw gegevens die door P&V worden verwerkt te raadplegen of te verkrijgen. Dit recht omvat het feit dat u ons vraagt of wij uw gegevens verwerken, voor welke doeleinden, de gegevenscategorieën, de ontvangers met wie P&V uw gegevens deelt.

Als u uw toegangsrecht uitoefent, bezorgen wij u een zo volledig mogelijk overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Als u vaststelt dat uw gegevens waarover wij beschikken incorrect of onvolledig zijn, kunt u vragen om die gegevens te corrigeren of aan te vullen.

Recht op wissing

Als u meent dat wij bepaalde van uw gegevens onterecht verwerken, kunt u vragen dat die gegevens worden gewist. Al naargelang het geval zullen wij al dan niet aan dit verzoek gevolg geven, met name rekening houdend met de wettelijke bepalingen die ons verplichten om die gegevens te bewaren of als ze bijvoorbeeld nodig zijn voor de verdediging van een rechtsvordering of nog afhankelijk van onze legitieme belangen.

Recht van bezwaar

In het kader van de verwerkingen en om redenen die met uw situatie te maken hebben, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. P&V zal aan uw verzoek gevolg geven, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

U kunt zich te allen tijde, op eerste verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden.

Dit recht van bezwaar wordt uitgeoefend volgens de procedure beschreven hieronder.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties kunt u een recht op beperking van de verwerking van uw gegevens hebben. Wanneer de verwerking werd beperkt, zal P&V, met uitzondering van de opslag, uw gegevens nog enkel kunnen verwerken met uw toestemming, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of nog om gewichtige redenen van algemeen belang.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht om te vragen dat de gegevens die u ons hebt meegedeeld in elektronische vorm aan een derde van uw keuze of uzelf worden overgedragen. We geven gevolg aan dat verzoek binnen de grenzen van de wetgeving op de gegevensbescherming.

Recht om uw toestemming in te trekken

Als P&V uw toestemming vraagt voor een verwerking, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.

Recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

Door de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u zich verzetten tegen een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden.

Om sneller op bepaalde van uw verzoeken te antwoorden, voert P&V echter bepaalde gegevensverwerkingen en bepaalde procedures volledig geautomatiseerd uit, zonder menselijke interventie.

Het besluitvormingsproces en de criteria die in aanmerking worden genomen, zullen u worden meegedeeld. Als u echter niet akkoord gaat met het resultaat van het proces kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers of ons laten weten waarom u het er niet mee eens bent.

Hoe uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek met een recto-versokopie van uw identiteitskaart naar onze functionaris voor gegevensbescherming (‘DPO’) op het volgende postadres: P&V, Functionaris voor gegevensbescherming, Koningsstraat 151, 1210 Brussel of een e-mail naar dpo@pvgroup.be.

Recht om klacht in te dienen

Als u een klacht hebt over de uitoefening van uw rechten, staan onze medewerkers van het departement Klachtenmanagement eveneens klaar om u te helpen, via e-mail: klacht@pv.be,

per brief: P&V Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel of telefonisch: 02 250 90 60.

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, via mail naar commission@privacycommission.be of telefonisch op het nummer + 32 2 274 48 00.

Neem contact met ons op als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, schrijf dan naar onze functionaris voor gegevensbescherming (‘DPO*‘) op het volgende postadres:

P&V, Functionaris voor gegevensbescherming, Koningsstraat 151, 1210 Brussel of stuur een e-mail naar dpo@pvgroup.be.

* DPO : Data Protection Officer, functionaris voor gegevensbescherming