De P&V Groep beschermt uw privéleven

Onze vertrouwensverbintenis

De site www.eentoffejob.be is een initiatief van de maatschappij P&V Verzekeringen. Via deze rubriek waarborgen we u absolute discretie rond alle gegevens die u ons meedeelt, of die we registreren bij uw bezoek aan onze sites.

Bij elk van uw bezoeken aan één van onze sites

Onze server herkent automatisch een aantal gegevens. Dat zijn onder meer uw domeinnaam, uw IP-adres, de webpagina via dewelke u op onze site terechtgekomen bent, enz. Deze informatie wordt bewaard in een klein tekstbestand (van slechts enkele bites) op uw harde schijf. Een dergelijk bestand heet een ‘cookie'. U kunt dit bestand op elk ogenblik van uw PC wissen. Het kan trouwens door geen enkele andere website dan de onze worden gelezen.

Door de analyse en het hergebruik van deze cookie wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we de navigatiewijzen binnen onze site leren kennen. We behandelen deze gegevens dan ook op een strikt anonieme en puur statistische wijze. Hiermee passen we onze rubrieken aan, evalueren we de aandacht die u aan onze rubrieken besteedt en bieden u de inhoud aan die u het meest interesseert. Daarnaast kunt u met de cookies veel sneller toegang krijgen tot de informatie die u wilt opzoeken.

Indien u ons vrijwillig informatie overmaakt

Het kan gebeuren dat u ons persoonlijke informatie bezorgt bij een contact met P&V. Dat kan bijvoorbeeld via een informatie-aanvraag per e-mail, via het invullen van een formulier, enz. We garanderen u dat die gegevens nooit bij andere organisaties zullen terechtkomen. Dit is voor ons een wezenlijke verbintenis, die we aanduiden met de benaming ‘verbintenis van niet-verspreiding aan derden'.

De informatie wordt wel bewaard in een beveiligde databank, onder meer voor volgende doeleinden:
• de inhoud van onze sites verbeteren,
• de web-inhoud voor elke bezoeker personaliseren,
• u op de hoogte houden over de updating van onze rubrieken,
• u terug contacteren in geval van een geschikte vacature binnen de groep P&V

De cvba P&V Verzekeringen waarvan de gegevens hierna zijn vermeld, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt steeds met de toestemming van de betrokken persoon en alleen in de gevallen bedoeld in artikel 5 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De betrokkene heeft het recht zich tegen de verwerking van die gegevens te verzetten in de gevallen bedoeld in artikel 12 van de wet van 8 december 1992. Hij heeft het recht zich kosteloos en zonder verantwoording daartegen te verzetten indien de persoonsgegevens worden verzameld met het oog op direct marketing.

Toegang tot de gegevens en aanpassingen

U hebt permanent toegang tot de persoonlijke gegevens die we bewaren. Onze databank is daartoe speciaal geregistreerd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Waterloolaan 115, 1000 Brussel). U kunt steeds een kopie van uw gegevens opvragen, door gewoon een postkaart naar dit adres te sturen. De schrapping van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, kan worden bekomen in de gevallen bedoeld in artikel 12 van de wet van 8 december 1992. Voor de aanpassing van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld bij verandering van uw woonplaats of e-mail, kunt u ons steeds een elektronische boodschap sturen.

Indien u wenst te reageren op deze vertrouwensverbintenis, indien u vragen hebt over de bescherming van de persoonsgegevens of indien u een opmerking hebt over één van de P&V-sites kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen:

P&V Verzekeringen
Departement Communicatie 
Koningsstraat 151
B - 1210 Brussel
België
Tel: 078/15 90 91
Email: infonl@pv.be

Via ditzelfde e-mail-adres (infonl@pv.be) kunt u ons eveneens melden dat u geen boodschappen van P&V meer wenst te ontvangen. Indien u ons uw exacte personalia opgeeft, verwijderen we uw gegevens onmiddellijk uit onze databank.

We hopen via deze praktijkregels en verbintenissen te voldoen aan de bescherming van uw privéleven. Tevens willen we uw inzagerecht in de door ons opgeslagen gegevens vrijwaren. Ons doel blijft vanzelfsprekend de tevredenheid van onze klanten en onze bezoekers.
We danken u voor uw vertrouwen.

Het team van P&V Verzekeringen